• Adatkezelő megnevezése: T-HR Kft.
 • Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.11-09-024696
 • Adatkezelő székhelye: 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 1. em.
 • Adatkezelő e-elérhetősége: 06-34/511-734
 • Adatkezelő képviselője: Mező Eszter (ügyvezető)
 • Adatvédelmi tisztviselő: Halász Tímea
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: 06-30/503-0791
 
 
A T-HR Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) munkaerő-közvetítési tevékenységével kapcsolatban kezeli az önéletrajzot beküldött pályázók személyes adatait, kizárólag a munkaerő-közvetítési tevékenységének teljesítésének céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
 
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak az adatbázisában kezelt személyes adatait. Az adatkezelő illetve tevékenysége körében az adatfeldolgozó ennek érdekében vállalja:
 • az adatkezelési műveleteket úgy tervezi és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII.tv. valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • a személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:
 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
 • az adatkezelő és az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel lesz a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
 
 
 • adatkezelés célja: megbízók részére megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása, munkaerő-közvetítés teljesítése
 • kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a munkaerő-közvetítési tevékenység teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefonszám, e-mail cím, lakcím, értesítési cím), önéletrajzban szereplő adatok (végzettség, szakmai tapasztalat).
 • adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás
 • adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig
 • adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan
 • az érintettek köre: önéletrajzot beküldött pályázók
 
 
Adatfeldolgozók megnevezése:
 • DotRoll Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-882068
 • Adószám:13962982-2-42
 • Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltatás
 
 
A pályázó személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
 
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
 
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.
 
 
 
Az érintett jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéknél élhet.
 
 
 
A Társaság teljes adatkezelési rendszerét az Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata tartalmazza.
 
 
 
Tatabánya, 2018.05.01.
 
Mező Eszter
ügyvezető